บริการเชิงรุก ให้บริการสมาชิกถึงบ้าน

ผ.อ.และเจ้าหน้าที่ สำนักงาน สกสค.จังหวัดลพบุรี

ออกให้บริการเปลี่ยนแปลงระบุผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ครอบครัว ช.พ.ค.

ของ นายสิงห์  ศรีสุพรรณ

ณ อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี

ระบุนอกสถานที่1