แบบลงทะเบียนเพื่อแก้ปัญหาหนี้สินภาวะวิกฤติ

http://www.otep-lri.go.th/wp-content/uploads/2017/02/แบบลงทะเบียนหนี้วิกฤติ1.png

http://www.otep-lri.go.th/wp-content/uploads/2017/02/แบบลงทะเบียนหนี้วิกฤติ2.png

http://www.otep-lri.go.th/wp-content/uploads/2017/02/แบบลงทะเบียนหนี้วิกฤติ3.png