เปิดรับสมัคร สมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส. กรณีพิเศษ

http://www.otep-lri.go.th/wp-content/uploads/2018/10/แบบฟอร์มสมัครกรณีพิเศษชพค.pdf

http://www.otep-lri.go.th/wp-content/uploads/2018/10/แบบฟอร์มสมัครกรณีพิเศษชพส.pdf