ปฏิทินการออกให้บริการสมาชิก ณ สพป.ลบ.2

หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ปฏิทินออกนอกสถานที่