ขยายเวลาการรับสมัครสมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส. กรณีพิเศษ

ขยายเวลา

http://www.otep-lri.go.th/wp-content/uploads/2018/12/ใบสมัครสมาชิก-ช.พ.ค.-กรณีพิเศษ-1-1.pdf

http://www.otep-lri.go.th/wp-content/uploads/2018/12/ใบสมัครสมาชิก-ช.พ.ส.-กรณีพิเศษ-2-1.pdf