คณะกรรมการ สกสค.จังหวัดลพบุรี และพนักงานเจ้าหน้าที่ ประชุมและศึกษาดูงาน ณ สกสค.จังหวัดสิงห์บุรี

การประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดลพบุรี

ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ 

วันศุกร์ที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๐  เวลา ๑๓.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค.จังหวัดสิงห์บุรี 

32236 8305 830683098311 8307 8308 8310