การคัดเลือกยกย่องเชิดชูเกียรติ รางวัล “พระพฤหัสบดี” ประจำปี 2561

รางวัลพระพฤสัสบดีhttp://otep.go.th/?p=otep-page&id=2655